Ochrana soukromí dle GDPR

Ochranu Vašich dat bereme vážně

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky a máte zájem o aktivity Komory soudních tlumočníků ČR. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a při jejich zpracování se řídíme platnými předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Níže uvádíme bližší informace o zásadách ochrany Vašeho soukromí, kterými se řídíme.

Kdo je za zpracování dat odpovědný?

Správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení je Komora soudních tlumočníků České republiky, z.s. (dále jen „KST ČR“ nebo „Komora soudních tlumočníků“), IČ: 65401697, se sídlem v Praze, Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1; www.kstcr.cz; kstcr@kstcr.cz

Komora soudních tlumočníků zpracovává osobní údaje za účelem, knimž není třeba souhlasu subjektu osobních údajů (plnění smluv, ochrana oprávněných zájmů Komory soudních tlumočníků – například při vedení členské evidence). Zpracovávat osobní údaje k ostatním účelům je Komora soudních tlumočníků oprávněna pouze na základě souhlasu. Osobní údaje zásadně nepředáváme jakýmkoli třetím subjektům. Jedinou výjimkou je předávání v nezbytném rozsahu a za dodržení veškerých zákonných podmínek a omezení společnosti Jopixel s.r.o., IČ: 24731757, se sídlem v Praze, která má na starosti správu naší IT infrastruktury.

Jaké údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje získává Komora soudních tlumočníků jednak v případě, že se na nás obrátíte (např. emailem), vyplníte přihlášku uchazeče o členství, resp. jste členem, přihlásíte se k odběru Newsletteru nebo se účastníte nějaké vzdělávací či jinak zaměřené aktivity pořádané Komorou soudních tlumočníků a své osobní údaje uvedete v příslušné přihlášce. Některé údaje jsou shromažďovány automaticky informačním systémem během používání webových stránek KST ČR.

Doba, po kterou budeme osobní údaje uchovávat

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného titulu, než je souhlas s jejich zpracováním, budeme uchovávat po dobu, po kterou budeme mít na jejich uchování oprávněný zájem. V případě žádosti o vymazání osobních údajů osobní údaje bez zbytečného odkladu nevratně vymažeme, a to kromě údajů, na které se vztahuje povinnost uchování uložená zákonem či jinými právními předpisy. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budeme uchovávat do doby, než předmětný souhlas odvoláte.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům - čl. 15 nařízení

  • Právo na opravu nepřesných údajů - čl. 16 nařízení

  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) - čl. 17 nařízení

  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - čl. 21 nařízení

  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Na dodržování zásad ochrany osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, www.uoou.cz.
Další informace týkající se zpracování osobních údajů Vám samozřejmě rádi poskytneme na vyžádání. Kontaktuje nás na adrese info@kstcr.cz. Pověřence pro ochranu osobních údajů jsme si nestanovili.

Tyto zásady jsou aktuálně platné a jsou uplatňovány od 25. 5. 2018.