Instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ČR o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků | Platná legislativa

Tato instrukce upravuje postup správních orgánů v některých správních řízeních ve věcech znalců a tlumočníků, vedení jejich osobních spisů, přijímání podnětů k zahájení správního řízení z moci úřední, postup při prohlídkách znaleckých a tlumočnických deníků, obstarávání údajů nezbytných ke státní správě znalecké a tlumočnické činnosti a vydávání znaleckých a tlumočnických deníků a pečetí.

Instrukce je ke stažení v příloze