července

DOPADY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY na soudní tlumočníky a překladatele - co ve věci děláme

Milí kolegové a kolegyně,

informace týkající se naší činnosti upravené novými právními předpisy jsou na portálu pro soudní tlumočníky a soudní překladatelehttps://tlumocnici.justice.cz/ Doporučujeme sledovat sekci Často kladené otázky.

Potřebujeme znát závazná stanoviska MSp, abychom mohli i v budoucnu hájit zájmy naší komunity. 

Odůvodněné dotazy KST ČR zejména ohledně neexistujících nových razítek a průkazek, které jsme zaslali na MSp v předstihu dne 14. prosince 2020 si přečtěte zde

Ministerstvo odpovědělo až 6. ledna 2021, že můžeme pokračovat v naší činnosti se starým razítkem a starou průkazkou i bez splnění náležitostí vyžadovaných novými předpisy, protože "nemožné nezavazuje"Odpověď MSp (elektronicky podepsanou tak, jak nám byla doručena do datové schránky) si stáhněte a pro jistotu uchovejte.

6. ledna 2021 KST ČR oficiálně poukázala na nebezpečí sankcí, které kolegům hrozí pro nesplnitelnost požadavků nového zákona v praxi. Urgence byla zaslána na Oddělení soudních znalců a tlumočníků u MSp a na vědomí ministryni spravedlnosti, předsedovi vlády, Legislativní radě vlády, Ústavně-právnímu výboru PSP ČR, Ústavně-právnímu výboru SP ČR, nejvyššímu státnímu zástupci, předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Ústavního soudu. Čekáme na odpověď.

8. ledna 2021 jsme informovali policejního prezidenta o nezákonných požadavcích policejních orgánů na tlumočníky a překladatele, které jsou v rozporu s novou právní úpravou nejen z hlediska formálního, ale i pro bezdůvodné přiznávání odměn pouze na minimální hranici předepsaného rozpětí. Sdělení obsahuje též žádost o informování ve věci policejní útvary. Dopis byl zaslán na vědomí ministrovi vnitra ČR, krajským ředitelstvím PČR a kanceláři veřejného ochránce práv. Čekáme na odpověď. Dne 05. února 2021 komora obdržela oběžník ředitele odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra JUDr. Petra Voříška, v němž mimo jiné informuje orgány spadající do jeho rezortu o tom, že nemají vyžadovat otisk tlumočnické pečetě na protokoly z tlumočených úkonů.

11. ledna 2021 jsme informovali podobným sdělením též předsedu Asociace autoškol, předsedu Asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů, jakož i Ministerstvo dopravy ČR. Předseda Asociace zkušebních komisarů Greiner potvrdil obratem obeznámení členů se situací. Až 8. dubna 2021 Mgr. Stanislav Dvořák, ředitel Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy sdělil obecním úřadům a jimi určeným zkušebním komisařům, že nemají od soudních tlumočníků vyžadovat pečeť ke stvrzení tlumočených řidičských zkoušek a zároveň je instruoval jak mohou zjišťovat tlumočnická oprávnění.

22. ledna 2021 byla odeslána Ministerstvu spravedlnosti námitka proti výkladu § 5 úhradové vyhlášky č. 507/2020 Sb., který vyvolal pozdvižení mezi kolegy. Některé orgány veřejné moci se totiž opírají o sdělení formulované na portálu ministerstva v sekci FAQ a odmítají překladatelům přiznat odměnu za další vyhotovení (stejnopis s ověřením). Pracovníci MSp naštěstí pochopili závažnost situace a své sdělení z portálu odstranili. Za tento dílčí, ale významný úspěch vděčíme všem kolegům, kteří se ozvali nejen nám, ale také ministerstvu přes jejich kontaktní formulář.

15. ledna 2021 proběhlo jednání se zástupci Odboru dohledu MSp, které komora iniciovala kvůli narůstajícím problémům způsobeným nemožností plnit v praxi požadavky zákona. Poskytujeme zápis z jednání č. 128. ledna 2021 náměstkyně ministryně spravedlnosti Klára Cetlová odpověděla na některé naše dotazy dopisem. Dne 5. února 2021 proběhlo 2. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp kvůli urychlení řešení nejpalčivějších problémů (zápis z jednání č. 2). Na jaře roku 2021 Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Odboru insolvenčního a soudních znalců zřídilo na podnět pracovní skupiny pro legislativu užší pracovní skupinu pro tlumočnickou a překladatelskou činnost. Dne 12. března 2021 proběho 3. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 3). Dne 8. dubna 2021 proběho jednání tlumočníků znakového jazyka se zástupci Odboru dohledu MSp. Poskytujeme zápis z jednání zaměřeného na znakový jazyk. Dne 9. dubna 2021 proběhlo 4. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp, z něhož mimo jiné vyplývá, že soudní tlumočníci a překladatelé mohou provádět úkony pro soukromé a zahraniční subjekty (zápis z jednání č. 4). Dne 28. května 2021 proběhlo 5. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 5). Jedním z jeho pozitivních výstupů je tzv. dohledový benchmark č. 1/2021 týkající se účtování dalších vyhotovení (stejnopisů). Dne 2. července 2021 se uskutečnilo 6. jednání se zástupci Odboru dohledu MSp (zápis z jednání č. 6). Kromě dohledového benchmarku č. 4/2021 o přípustnosti vykonávání překladatelských úkonů pro soukromé subjekty je zajímavá zejména informace, že připojení tlumočnické pečetě na notářský zápis není protiprávním jednáním, ale plněním zvláštní zákonné povinnosti - viz dohledový benchmark č. 3/2021.