Účtování dalších vyhotovení (ověřených stejnopisů) | Profesní informace

Účtování dalších vyhotovení překladatelského/písemného tlumočnického úkonu, zjednodušeně řečeno ověřených stejnopisů, je upraveno v § 5 úhradové vyhlášky č. 507/2020 Sb., který zní:

“Pokud překladatel při výkonu překladatelské činnosti provádí kontrolu shody zdrojového projevu s překladem, který dříve provedl, za účelem vypracování dalšího vyhotovení překladatelského úkonu, hranice sazby odměny se snižují o 70 %.”

Příkladem tedy uvádíme:

135 Kč za normostranu ověřeného stejnopisu při základní sazbě 450 Kč za normostranu překladu

Ve vyúčtování se doporučuje odkázat na výše uvedený paragraf. Oporou je též tzv. dohledový benchmark č. 1/2021 k účtování dalšího vyhotovení zveřejněný Ministerstvem spravedlnosti k 28. 05. 2021. Dohledové benchmarky jsou metodické materiály, které mají přispět k naplnění zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí a zvýšit právní jistotu dotčených subjektů.

Nedorozumění spojené s výkladem § 5 vyhlášky č. 507/2020 Sb. vzniklo poté, co MSp 18. ledna 2021 zveřejnilo na svých webových stránkách překvapivé sdělení, že v případě několika dalších vyhotovení najednou nelze účtovat odměnu podle uvedeného paragrafu, protože předpis platí pouze pro další vyhotovení vyžádaná "s odstupem času". Mezi překladateli se okamžitě zvedla vlna nesouhlasu a kolegové zahltili ministerstvo žádostmi o odstranění sdělení, na základě kterého je orgány veřejné moci nutí pracovat zadarmo. Ministerstvo poté své sdělení doplnilo o tvrzení, že překladatel má údajně nárok na náhradu času stráveného kontrolou překladu, který sám v minulosti vyhotovil, a to ve výši 30 % hodinové sazby. Proto pracovní skupina zaslala 22. ledna 2021 Ministerstvu spravedlnosti oficiální námitku proti takovému výkladu. V ten samý den bylo sdělení odstraněno ze sekce FAQ tlumočnického portálu MSp. Námitku zaslanou MSp si můžete přečíst i stáhnout ZDENejvyšší soud ČR svým usnesením NS 11 Tvo 15/2021-95 potvrdil, že podle § 5 vyhlášky č. 507/2020 Sb., náleží odměna za každou normostranu dalšího vyhotovení (stejnopisu) ověřeného překladu ve výši 30% z odměny za první překlad. Bohužel, trestní kolegium stejného Nejvyššího soudu vydalo rozhodnutí 7 To 196/2021, v němž tvrdí, že "Pořízení druhého a dalšího vyhotovení překladu písemnosti soudním překladatelem v blízké časové souvislosti s vyhotovením prvním (např. je-li pořízení více vyhotovení překladu od počátku zadavatelem vyžádáno) nezakládá nárok soudního překladatele na to, aby mu byla [...] přiznána ještě další odměna..." Uznává pouze náhradu nákladů za papír podle přílohy k odměnové vyhlášce č. 507/2020 Sb. (3 Kč za černobílý tisk A4). To znamená, že podle této absurdní interpretace bychom měli mít povinnost vyhotovovat pro orgány veřejné moci nekonečné množství stejnopisů s ověřením zcela zdarma. Věříme, že novelizace uvedené odměnové vyhlášky, která by měla být účinná od 1.1.2023, zavrhne tuto zcestnou interpretaci. Alespon tak by vyžadoval zdravý rozum.