Vzor elektronického tlumočnického deníku (vzor platný do 31. 12. 2020) | Profesní informace

Vedení tlumočnického deníku podle instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017 o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách

Ustanovením § 15 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění bylo od 1. 1. 2012 tlumočníkům umožněno vést tlumočnický deník vedle listinné podoby také v podobě elektronické.

Tlumočnický deník vedený v elektronické podobě by měl obsahovat stejné údaje jako tlumočnický deník vedený v listinné podobě – tj. údaje o provedení tlumočnických úkonů, jejich předmětu, údaj o tom, pro koho byla činnost provedena, výši odměny a výloh a den jejich proplacení.

Tlumočnický deník vedený v elektronické podobě se ke kontrole krajskému soudu zasílá ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) opatřený zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím datové schránky tlumočníka.