Vzor elektronického tlumočnického deníku | Profesní informace

Vedení znaleckého a tlumočnického deníku - pokyn Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25. 6. 2012, č.j. 192/2012-OSD-ZN

V souvislosti s novelou zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o znalcích a tlumočnících“), bylo ustanovením § 15 tohoto zákona umožněno znalcům a tlumočníkům vést znalecký/tlumočnický deník vedle listinné podoby také v elektronické podobě, a to od 1. 1. 2012.

Znalecký/tlumočnický deník vedený v elektronické podobě by měl obsahovat stejné údaje, jako znalecký/tlumočnický deník vedený v listinné podobě, tj. údaje o provedení posudků nebo tlumočnických úkonů, jejich předmětu, údaj o tom, pro koho byla činnost provedena, výši odměny a výloh a den jejich proplacení.

Znalecký/tlumočnický deník vedený v elektronické podobě se ke kontrole krajskému soudu zasílá ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) opatřený zaručeným elektronickým podpisem založeným  na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím datové schránky znalce nebo tlumočníka.

Mgr. Kateřina Pivoňková
bývalá soudní tajemnice a vedoucí odd. znalců a tlumočníků
Krajského soudu v Praze