září 2018

Doplňkové studium pro překladatele právních textů na PF UK v Praze, 2018-2019

místo konání: Praha 1

Právnická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá již dvacátý druhý běh

doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky v oblasti práva

Dvousemestrální studium je rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru).

Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro  uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia. Část B je povinná pouze pro vypsané jazyky.

Zahájení výuky: pátek 14. září 2018.

Další informace a přihlašování na PF UK v Praze, nám. Curieových 901/7 - Juridikum