Členství v komoře

Komora obhajuje prestiž tlumočnické profese i zájmy profesní, pracovně právní a sociální svých členů.  Systematicky vyvíjí aktivity ve prospěch svých členů zaměřené na celoživotní vzdělávání v oboru.

Pořádá jednodenní kurzy pro zájemce o absolvování vstupní zkoušky, povinné pro uchazeče o zápis do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR a profesně velmi užitečné i pro již jmenované tlumočníky a překladatele. Účastníci se na něm seznamují s právní úpravou, kterou se řídí činnost soudních tlumočníků a soudních překladatelů a dále i s praktickými náležitostmi tlumočnických/překladatelských úkonů. Odnášejí si ucelený přehled o povinnostech a právech soudního tlumočníka a překladatele a dobrou přípravu pro úspěšné absolvování vstupní zkoušky.

Počátkem každého roku, v době před podáváním daňového přiznání, komora organizuje daňový seminář, na kterém kvalifikovaný daňový poradce seznamuje tlumočníky s daňovými a účetními novinkami a odpovídá na jejich dotazy.

Komora se podílí na přípravě povinného dvousemestrálního doplňkového studia pro soudní tlumočníky a překladatele, které probíhá na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze již od roku 1996 a zaštiťuje povinný dvousemestrální kurz právního minima pro překladatele a tlumočníky, který se koná každým rokem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Cílem je přispět ke zkvalitnění právních a terminologických znalostí tlumočníků a překladatelů.

Komora pořádá pravidelně jednodenní i vícedenní terminologické semináře pro různé jazyky, na kterých si soudní tlumočníci rozšiřují znalosti, ověřují a sjednocují odbornou terminologii z nejrůznějších oblastí práva, ekonomiky i dalších oborů. Seminářů se účastní rovněž právníci, soudci, auditoři, notáři a další odborníci různých profesí. Dosavadní účastníci považují semináře za velmi přínosné nejen z profesního hlediska, ale i proto, že umožňují navazování kontaktů osobám se shodnými zájmy.

Bulletin Soudní tlumočník, který vychází zpravidla dvakrát ročně a členům komory je zasílán zdarma, informuje o akcích Komory i o akcích jiných organizací, o právních předpisech i dění v oblasti soudního tlumočení. Přispívat do něj mohou všichni členové KST ČR.

Komora na domovské stránce publikuje veřejný seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů – členů KST ČR, přes který se klienti obrací přímo na vybraného tlumočníka či překladatele. Na webových stránkách lze najít základní dokumenty KST ČR,  právní předpisy vztahující se k činnosti soudního tlumočníka, informace o připravovaných seminářích a uskutečněných akcích a o zvýhodněném profesním pojištění. Kdokoliv může přispívat do diskuze, či říct si o radu. V neveřejné sekci může člen nahlížet do odborných glosářů, najít již existující překlady zákonů, vstoupit do poradního chatu po jednoduhém požádání o zápis na kstcr@kstcr.cz, seznámit se s judikáty týkajícími se činnosti a odměňování soudních tlumočníků a získávat další užitečné informace.

Vedení KST ČR je v kontaktu s odborem dohledu Ministerstva spravedlnosti, který má mimo jiné na starosti agendu soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Členové představenstva konzultují se soudy záležitosti týkající se soudního tlumočení a informace předávají dál.

Představenstvo KST ČR věnuje stálou pozornost legislativnímu procesu týkajícímu se právní úpravy činnosti soudních tlumočníků. Za tímto účelem je v kontaktu s legislativněprávním odborem Ministerstva spravedlnosti ČR.

Představenstvo KST ČR věnuje velkou péči i navazování a rozvíjení kontaktů s tuzemskými a mezinárodními profesními organizacemi, jejichž činnost přímo či nepřímo souvisí s činností soudních tlumočníků a překladatelů. Seznam partnerů je zveřejněn na webových stránkách komory v sekci Spolupracující subjekty.

Zástupci komory se účastní vybraných mezinárodních sympozií k otázkám soudního tlumočení a překladů, kde aktivně reprezentují soudní tlumočníky a překladatele ČR a zároveň přináší členům novinky z oboru.

KST ČR je jedním ze zakladatelů a řádným členem Evropské asociace právních tlumočníků a překladatelů EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association).

Členové komory se těší výrazným slevám na všechny akce, které pořádá Komora a spřátelené organizace.

Členem Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR se může stát pouze soudní tlumočník a/nebo soudní překladatel zapsaný v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR podle zákona č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Zájemce o členství zašle na adresu Komory vyplněnou a podepsanou přihlášku se svou fotografií a potvrzení o úhradě stanoveného poplatku. Představenstvo kandidaturu projedná a po jejím schválení se kandidát stane řádným členem KST ČR. Kdo si bude přát své členství z jakéhokoli důvodu ukončit, stačí aby svoji vůli písemně oznámil představenstvu KST ČR na kstcr@kstcr.cz.