Členství v komoře

Komora obhajuje prestiž tlumočnické profese i zájmy profesní, pracovně právní a sociální svých členů.  Systematicky vyvíjí aktivity ve prospěch svých členů zaměřené na celoživotní vzdělávání v oboru.

Dvakrát do roka pořádá jednodenní kurzy pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, velmi užitečné i pro již jmenované tlumočníky. Účastníci se na něm seznamují s právní úpravou, kterou se řídí činnost soudních tlumočníků a s praktickými náležitostmi tlumočnických úkonů.  Odnášejí si ucelený přehled o povinnostech a právech soudního tlumočníka. Úspěšné absolvování tohoto kurzu vyžadují všechny krajské soudy.

Počátkem každého roku, v době před podáváním daňového přiznání, komora organizuje daňový seminář, na kterém kvalifikovaný daňový poradce seznamuje tlumočníky s daňovými a účetními novinkami a odpovídá na jejich dotazy.

Komora se podílí na přípravě dvousemestrálního doplňkového studia pro soudní tlumočníky a překladatele, které probíhá na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze již od roku 1996 a zaštiťuje dvousemestrální kurz právního minima pro překladatele a tlumočníky, který se koná každým rokem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Cílem je přispět ke zkvalitnění právních a terminologických znalostí tlumočníků a překladatelů.

Komora pořádá pravidelně jednodenní i vícedenní terminologické semináře pro různé jazyky, na kterých si soudní tlumočníci rozšiřují znalosti, ověřují a sjednocují odbornou terminologii z nejrůznějších oblastí práva, ekonomiky i dalších oborů. Seminářů se účastní rovněž právníci, soudci, auditoři, notáři a další odborníci různých profesí. Dosavadní účastníci považují semináře za velmi přínosné nejen z profesního hlediska, ale i proto, že umožňují navazování kontaktů osobám se shodnými zájmy.

Bulletin Soudní tlumočník, který vychází zpravidla dvakrát ročně a členům komory je zasílán zdarma, informuje o akcích komory i o akcích jiných organizací, o právních předpisech i dění v oblasti soudního tlumočení. Přispívat do něj mohou všichni členové KST ČR.

Komora na svých webových stránkách spravuje veřejný rejstřík soudních tlumočníků – členů KST ČR, přes který se klienti soudních tlumočníků obrací přímo na vybraného tlumočníka či překladatele. Na stránkách lze najít základní dokumenty KST ČR,  právní předpisy vztahující se k činnosti soudního tlumočníka, informace o připravovaných seminářích a uskutečněných akcích a o zvýhodněném profesním pojištění. Kdokoliv může přispívat do diskuze, či říct si o radu. V neveřejné sekci může člen nahlížet do odborných glosářů, najít již existující překlady zákonů, vstoupit do poradního chatu, seznámit se s judikáty týkající se činnosti a odměňování soudních tlumočníků a získávat další užitečné informace.

Vedení KST ČR je v kontaktu s vedoucími oddělení znalců a tlumočníků Krajských soudů, kteří se pravidelně účastní odborných seminářů komory. Členové představenstva konzultují se soudy záležitosti týkající se soudního tlumočení a informace předávají dál.

Představenstvo KST ČR věnuje stálou pozornost legislativnímu procesu týkajícímu se právní úpravy činnosti soudních tlumočníků. Za tímto účelem je v kontaktu s legislativněprávním odborem Ministerstva spravedlnosti ČR. V operativních záležitostech spolupracuje s odborem organizace a dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Představenstvo KST ČR věnuje velkou péči i navazování a rozvíjení kontaktů s tuzemskými a mezinárodními profesními organizacemi, jejichž činnost přímo či nepřímo souvisí s činností soudních tlumočníků. Seznam partnerů je zveřejněn na webových stránkách komory v sekci „Spolupracující subjekty“.

Zástupci komory se účastní vybraných mezinárodních sympozií k otázkám soudního tlumočení, kde aktivně reprezentují soudní tlumočníky ČR a zároveň přináší členům novinky z oboru.

KST ČR je jedním ze zakladatelů a řádným členem Evropské asociace právních tlumočníků a překladatelů EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) a v roce 2011 byla přijata i za řádného člena Mezinárodní federace překladatelů FIT.

Členové komory se těší výrazným slevám na všechny akce, které pořádá komora a spřátelené organizace.