září 2024 - prosince 2024

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

místo konání: Brno
čas konání 9:00 - 17:30
Centrum dalšího vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 13. 9. - 13. 12. 2024 kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii.

Absolvování tohoto kurzu je uznáváno jako doplňkové studium pro soudní tlumočníky a soudní překladatele, které je jednou z podmínek pro jmenování soudním tlumočníkem a/nebo soudním překladatelem (mimo absolventy právnických fakult VŠ) Ministerstva spravedlnosti České republiky. Kurz bude probíhat výhradně formou online prostřednictvím MS Teams. Kurz je ukončen závěrečným testem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu. 
 
Termíny a témata přednáškových dnů:
13. 09.  - Teorie práva, Obecná část občanského zákoníku
27. 09. - Závazkové právo, Občanský soudní řád
11. 10. - Obchodní korporace, Rodinné právo
25. 10. - Základy pracovního práva, Obchodní smluvní vztahy
08. 11. - Mezinárodní právo soukromé, Řešení sporů s mezinárodním prvkem
22. 11. - Základy správního práva, Právo EU a mezinárodní právo
06. 12. - Cizinecké právo, Věcná práva a dědické právo
13. 12. - Trestní právo hmotné, Trestní řízení
 
 
Speciální cena pro členy Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů je 9.700 Kč - členství KST ČR uveďte v přihlášce do poznámky. Přihlašování již spuštěno.