dubna 2019 - června 2019

Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost - Ústav translatologie FF UK v Praze

místo konání: Praha 1

Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost - aktuální nabídka: duben/květen/červen 2019

Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie. Některé moduly jsou určeny rovněž pro širší odbornou veřejnost, pro perspektivní tlumočníky, kteří se na toto atraktivní povolání teprve připravují a chtějí své dovednosti a schopnosti zkvalitnit a zdokonalit. Ústav translatologie FF UK v Praze má dlouholeté zkušenosti s přípravou profesionálních tlumočníků (magisterský program se se studijním oborem tlumočnictví a postgraduální rekvalifikační Evropský kurz konferenčního tlumočení), kteří pracují pravidelně i pro Evropskou unii. Česká republika jako člen Evropské unie má zákonitě zájem na stálém zkvalitňování tlumočnických služeb s češtinou, a proto Ústav translatologie na základě podrobné analýzy potřeb ze strany institucí EU, české státní a veřejné správy a samotných tlumočníků připravil řadu konkrétních modulů tlumočnických kurzů CŽV, které se soustředí na zjištěná slabá místa tlumočníků či zájemců o tlumočení (například modul zaměřený na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, či simultánní tlumočení do aktivního cizího jazyka, ale i na techniku mluveného projevu či úzce specializovanou tematiku zasedání EU nebo tlumočení v mezikulturním prostředí a zvládání pilotáže). Jednotlivé moduly jsou nabízeny samostatně v kratších a/nebo na sebe navazujících kurzech, dle aktuální nabídky a poptávky. Náplň a sylaby kurzů najdete na webové aplikaci ÚTRL a uchazeči si mohou zvolit moduly dle svého uvážení. Výuka bude probíhat jednak skupinově kontaktně s učiteli a jednak formou e-learningu, tj. příprava a zpracování úkolů zadaných vyučujícími přes webovou aplikaci či e-mailem. Vyučujícími v kurzech a modulech jsou aktivní konferenční tlumočníci s pedagogickými zkušenostmi z tlumočnických seminářů a kurzů a zkušení rodilí mluvčí. Nabídka kurzů a modulů bude průběžně aktualizována, stejně jako jednotlivé jazyky, se kterými se bude v kurzech pracovat.

Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k příslušnému datu (nejpozději 12 dní před daným modulem) závazně přihlásí minimálně 6 účastníků a maximálně 12 účastníků. V případě vyššího zájmu než je počet míst v daném kurzu či modulu rozhodne pořadí podle data doručení přihlášky. U popisu jednotlivých modulů a kurzů (viz seznam modulů a kurzů v nabídce v levé liště stránky ÚTRL) jsou stanoveny konkrétní kvalifikační podmínky zájemců pro zapsání do příslušného kurzu a také maximální počet účastníků.

Zájemci se přihlašují e-mailem na sekretariát ÚTRL FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, tajemníkovi pro studium: Mgr. Lukáši Klimešovi (lukas.klimes@ff.cuni.cz), jenž jim zašle aktuální přihlášku a informace o tlumočnickém modulu. Tel. sekretariát ÚTRL:  221619512.

Aktuálně nabízené moduly:
1) Úvod do tlumočnického zápisu (pro všechny jazyky) česko-česky:
   Mgr. Jana Šteffl: sobota 6. dubna 2019  
  (6 vyučovacích hodin: 14:00-19:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH

2) Konsekutivní tlumočení se zápisem I:
   Angličtina (PhDr. David Mraček, PhD): pátek 3. května 2019   
   (6 vyučovacích hodin: 14:00-19:00). Cena: 2.100,-Kč +21% DPH

3) Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny-češtiny):
   Angličtina (Mgr. Kateřina Ešnerová): pátek 21. června 2019
  (8 vyučovacích hodin: 10:30-13:45 a 14:45-18:00). Cena: 2.900,-Kč + 21% DP