Diskuze Vytvořit nový komentář

Tato diskuze je určena pouze k výměně názorů mezi tlumočníky a překladateli. Pokud chcete zaslat dotaz na představenstvo KST ČR, pište na email: kstcr@kstcr.cz

08.01.2009 11:01, od Renata Filipcova (rfilipcova@centrum.cz)

Dobrý den, setkali jste se někdy s případem, kdy byl nejprve vyhotoven dvojjazyčný dokument (např. smlouva, kdy v jednom sloupci byla verze anglická a v druhém její český překlad) a poté bylo potřeba soudní ověření překladu? Je možné v takovém případě připojit tlumočnickoun doložku ihned za originální vyhotovení smlouvy? Jaké s tím máte zkušenosti? Předem velmi děkuji za odpověď. S pozdravem R. Filipcová

Odpovědět

30.12.2008 10:12, od Petra Caislová (petracaislova@seznam.cz)

Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně Zákonu o znalcích a tlumočnících a Zákonu o archivnictví. Je soudní tlumočník ze zákona povinen archivovat po nějakou dobu, ať už ve fyzické nebo elektronické podobě, své překlady úředních dokumentů? Děkuji za odpověď. Mgr. Petra Caislová

Odpovědět

18.12.2008 02:12, od JUDr. Mgr. Jana Schovancová (schovancova@advokat-abogado.eu)

Níže uvádíme stanovisko představenstva Komory soudních tlumočníků ČR, o. s., ze dne 19.11.2008 k dotazu p. Kubišty ze dne 4.11.2008, které bylo zasláno na jeho emailovou adresu: Obecně není Vámi uvedený postup právními předpisy zakázán a v praxi k němu dochází poměrně často, aniž by Komora soudních tlumočníků zaznamenala jakýkoliv problém z uvedeného postupu vyplývající. Ačkoliv výklad právních předpisů v České republice přísluší soudům, podle našeho názoru uvedený postup v mnohých případech bývá i praktický. Například v případech, kdy pro cizince, který se českým jazykem nedomluví, zpravidla bývá tlumočník jednou z mnohdy omezeného okruhu osob, které zná a se kterými může komunikovat. V těchto případech zmocnění tlumočníka napomáhá i k urychlení vyřízení příslušné záležitosti účastníka řízení. Ustanovení § 11 zákona č. 37/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, by ovšem podle našeho názoru odporovalo, pokud by tlumočník měl sám osobně nějaký poměr k projednávané věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkovi samému nebo k jeho zástupci, tj. například by měl osobní zájem na projednávané věci, byl by osobou blízkou ve vztahu k účastníkovi řízení apod. V takovém případě je tlumočník povinen tuto skutečnost žadateli o překlad či tlumočení sdělit.

Odpovědět

05.12.2008 14:12, od Milan Kučera (kucera@jurista.cz)

Vážený pane Kubišto, Na úvod bych rád podotkl, že můj názor je čistě soukromý a nejedná se o názor Komory. Jsem právník vykonávající advokacii v souladu se zákonm o advokacii v platném znění a zároveň čekám na jmenování soudním tlumočníkem při krajském soudu pro Střední Čechy. zabýval jsem se již touto otázkou, protože i já při výkonu svého povolání reprezentuji a zastupuji své klienty a jedná se tedy potenciálně o střet zájmů. Můj dotaz Česká advokátní komora zodpověděla v následujících intencích: Střet zájmů u znalce nebo tlumočníka při výkonu povolání se zvláštními zákonnými povinnostmi, typicky auditu, advokacie nebo exekutorská činnost, je v zásadě zdánlivý. Soubor povinností obou funkcí se sbíhá a ve většině prvků i překrývá. Je však třeba na tento potenciální střet zájmů klienta upozornit. Klient však může a zpravidla i bude trvat na neexistenci takového střetu zájmů. Ve skutečnosti je kumulace státních autorizací v jediné fyzické osobě významným přínosem pro klienta. Pokud by však znalc nebo tlumočník nabyl přesvědčení, že sbíhající se výkon obého mu v konkrétním případě znemožňuje jednat v souladu s normami daného oboru, musí se sám výkonu jedné z těchto funkcí v konkrétním případu a s tímto odůvodněním vzdát. S pozdravy, Mgr. Milan Kučera

Odpovědět

04.11.2008 10:11, od Jan Kubišta (honza.kubista@seznam.cz)

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat na Váš právní názor k následující problematice. Je dle Vašeho názoru přípustné, aby tlumočník zapsaný v seznamu tlumočníků na základě plné moci jednal za fyzickou osobu (která je účastníkem správního řízení) a současně v tomto řízení předkládal doklady, u kterých osobně provedl překlad? Dle mého názoru toto odporuje § 11 zákona 36/1967 Sb. Děkuji za odpověď

Odpovědět