Discussion Create a new comment

The discussion in Czech serves only as an exchange of opinions among interpreters and translators. If you wish to contact the KST CR board of directors please use kstcr@kstcr.cz.

Tlumočení v době povinného nošení roušek | 12.05.2020 09:05, od Lucie Cekotová (cekotova@cbox.cz)

Chtěla jsem se zeptat, zda se čerstvě zveřejněné uvolnění nošení roušek týká tlumočníků při výkonu profese. V doprovodné tiskové zprávě se říkalo něco o tom, že uvolnění souvisí právě se situacemi, kdy rouška komplikuje práci. Jako příklady tam byla uvedena výuka v jazykové škole a poradenské činnosti, tlumočení výslovně ne. Jeden klient po mně například chtěl, aby si kromě roušky vzala ještě i štít - jenže v tom se nedá ani dýchat, natož pak půl dne mluvit.

Reply

Překlad části dokumentu | 05.03.2020 21:03, od Linda Kapitulčinová (linda.kapitulcinova@gmail.com)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zdali a případně co se píše do tlumočnické doložky, pokud překládám jen část dokumentu? Konkrétně se jedná o daňové přiznání a klient si přeje přeložit jen konkrétní řádky daňového přiznání. Velice Vám děkuji.

Částečný překlad | 06.03.2020 22:03, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Do záhlaví překladu píšeme, že se jedná o částečný překlad z jazyka X do jazyka Y a v doložce uvedeme: "Stvrzuji, že překlad souhlasí s vybranými (vyznačenými) statěmi připojené listiny /nebo prosté kopie listiny/". I částečný překlad musí mít každopádně hlavu a patu a musí být jasné o jakou listinu se jedná.

Reply

Překlad dvojjazyčného kanadského dokumentu | 26.02.2020 18:02, od Jana Lucasová (cozlova@hotmail.com)

Dobrý den, otázka zní: pokud jsem soudní tlumočník pouze anglického jazyka a překládám dvojjazyčný kanadský dokument (stejný text v angličtině a francouzštině) - jak naložím s francouzským textem? Předem děkuji za odpověď. JL

Překlad dvojjazyčného dokumentu | 27.02.2020 21:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

V dokumentu ve dvou jazycích si všímáte pouze text psaný v jazyce, pro který jste jenována. V záhlaví překladu přece vždy píšeme, že jde o překlad z jazyka X do jazyka Y. Ve Vašem případě půjde tedy o překlad z angličtiny do češtiny. Francouštiny se to vůbec netýká. Ať se daří.

Reply

Účtování za překlad evropského zatýkacího rozkazu | 11.02.2020 11:02, od Martin Surovčák (martin@surovcak.eu)

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jakou máte zkušenost s účtováním za překlad EZR, resp. podobných standardizovaných listin, které mají závaznou podobu v úředních jazycích EU. Účtujete si rozsah celého formuláře, nebo jen vyplněných údajů? Domnívám se, že jako tlumočníci ručíme za text jako celek, nikoliv jen za vyplněné údaje, a proto bych já osobně účtoval celý rozsah. Některé orgány se ale ohánějí tím, že pokud použijeme příslušnou jazykovou verzi, nemáme s překladem vlastně žádnou práci. Předem děkuji za jakoukoliv reakci.

Účtování za překlad EZR - názor | 11.02.2020 14:02, od Ing. Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Dobrý den, já si za překlad EZR, popř. za překlad podobných standardizovaných listin, které mají závaznou podobu v některém z jazyků členských států EU účtuji pouze za překlad vyplněných údajů. Dělám to tak, že si nejdříve pomocí MS WORD spočítám počet normostran prázdného formuláře a poté po jeho vyplnění v požadovaném cílovém jazyce opět v MS WORD spočítám počet normostran vyplněného dokumentu, od kterého pak odečtu počet NS prázdného formuláře a vyjde mi počet NS mnou přeložených - vyplněných - údajů. Do tlumočnické doložky ovšem poznamenám skutečnost, že předmětem překladatelského úkonu byl pouze písemný překlad textu vepsaného do formuláře, nikoliv překlad textu samotného formuláře.

Reply

Tlumočení jazyka blízkého | 04.12.2019 13:12, od S.Dvoříková (t.r.i.s.h@seznam.cz)

Dobrý den, lze vyhotovit soudně ověřený překlad, například z kazašštiny, u tlumočníka jakzyka blízkého, konkrétně turečtina? Máme neověřenou informaci, že v případě nouze se lze obrátit i na tlumočníka jazyka blízkého. Dále, je v ČR platný soudně ověřený překlad z jazyka anglického do jazyka slovenského? Děkuji.

Tlumočení jazyka blízkého a překlad do slovenštiny | 07.12.2019 11:12, od Michal Chuchút (Michal.chuchut@seznam.cz)

Dle § 8 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících platí, že "Znalci (tlumočníci) jsou povinni vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost řádně, ve stanovené lhůtě, oboru (jazyce) a odvětví, pro které byli jmenováni." Důležitý je zde text "oboru (jazyce) pro které byli jmenováni." Tlumočník tedy vykonává svoji činnost jen pro jazyk/jazyky, pro nějž/něž byl jmenován, nikoliv pro jazyk příbuzný. Informace, jíž se Vám dostalo, se nezakládá na pravdě. Co se týká ověřeného překladu do slovenského jazyka, jazyk, v němž se předkládají listiny soudům/úřadům, řeší příslušné procesní předpisy. Například správní řád toto řeší v § 16 odst. 1:  "V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském." S předložením úředního překladu do slovenštiny by tedy ve správním řízení neměl být problém, pokud byl do slovenštiny přeložen slovenským soudním tlumočníkem, opatřen slovenskou tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem se slovenským státním znakem.

Reply

AJ - learning disability | 16.11.2019 09:11, od Anna Pavlová (annapavlova@email.cz)

Dobrý den, máte zkušenost v AJ překladu, že se v britské angličtině dá learning disability překládat v užším významu také jako mentální postižení ?- dostalo se mi do rukou několik různých konceptů z různých zdrojů (neziskovek, UK univerzit, zahraničních profesorů ), kdy se anglický výraz learning disability objevil jen pro mentálně postižené v určitém projektu, ale v dalším se již využíval v širším pojetí (ne pouze na mentální postižení, ale další poruchy vzdělávání)- děkuji za komentář

Možný překlad | 08.12.2019 13:12, od Michal Chuchút (michal.chuchut@seznam.cz)

Dobrý den, tuším, že tomu odpovídá termín specifická porucha učení. Například dyslexie, dysgrafie - dyslektik by asi neměl radost, kdybychom jej označili za mentálně postiženého. :)

Reply

dotaz na oprávnění požadovat překlad v elektronické podobě k ověření NS | 08.08.2019 23:08, od Ljuba Mrověcová (mrovecova@seznam.cz)

Dobrý den, prosím o vyjádření, zda je státní zástupce OSZ oprávněn požadovat rovněž (předala jsem 4 vyhotovení v tištěné podobě dle požadavku) překlad v elektronické podobě. Jako důvod při telefonickém jednání uvedl, že si potřebuje ověřit počet vykázaných NS. Děkuji předem za odpověď.

Právo zadavatele | 10.08.2019 11:08, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Dle mého skromného názoru má státní zástupce, jakožto zadavatel, právo na to, aby prověřil správnost vašeho vyúčtování. Proč by vám měl slepě věřit? Spíš by mne zajímalo, jak vám uhradil ta další 3 vyhotovení, jelikož pro tyto úhrady nemá ve vyhlášce žádnou jasnou oporu.

Reply

Nový zákon o soudních tlumočnících/překladatelích | 24.05.2019 17:05, od Ing. Helena Blahoutová (blahoutova@volny.cz)

Dobrý den, co udělá Komora soudních tlumočníků proti přijetí nového zákona o soudních tlumočnících/překladatelích, který má být přijat v úterý 28. května 2019 v Poslanecké sněmovně v prakticky likvidačním znění pro všechny tlumočníky/překladatele? Komora zatím v této věci fakticky téměř vůbec nekonala. Děkuji. H. Blahoutová

O návrhu zákona | 25.05.2019 10:05, od Vera Deutschová (preklad@atlas.cz)

Nestala jste se náhodou obětí trolla, co šíří poplašné zprávy? Než se rozhodnete šířit je dál, bylo by dobré kouknout alespoň na informace Komory na téma. Pro veřejnost jsou v Aktualitách na homepage tohoto webu.

Reply

Odměna za vydání stejnopisu překladu | 10.05.2019 13:05, od Jana Hawkins (hawkins.jana@gmail.com)

Dobrý den kolegové, ráda bych se zeptala, jakým způsobem můžeme účtovat vydání stejnopisu? dostala jsem zadání provést překlad ve dvou vyhotoveních. Za stejnopis jsem účtovala 70 kč za stranu dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, nicméně ze soudu jsem dostala informaci, že platby procházejí přísnou kontrolou, přičemž není známo, že by mohl tlumočník účtovat podle zákona o správních poplatcích, alespoň to nevyplývá ze zákona č. 37/1967 Sb. Existuje nějaká judikatura, na kterou se lze odvolat tak, aby soud mohl položku za vydání stejnopisu dokumentu proplatit? Děkuji.

Reply

Nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích | 16.04.2019 08:04, od Ing. Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Dobrý den, obdržel jsem od KST ČR e-mail, ve kterém se kromě jiného píše: "Tlumočnící jmenovaní před rokem 2012, kteří nemají právnické vzdělání, si podle nového zákona budou muset mimo jiné DOPLNIT ZNALOSTI V OBLASTI ČESKÉHO PRÁVA absolvováním Doplňkového studia na PrF UK anebo Právního minima na PrF MU". Domnívám se, že toto tvrzení není v souladu s ustanovením § 44 odst. 4) návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a to ve znění předloženém do Senátu Parlamentu ČR, ve kterém se píše: "Podá-li tlumočník a překladatel podle odstavce 1, který byl podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán v seznamu znalců a tlumočníků déle než 10 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, před uplynutím přechodného období podle odstavce 3 žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podle tohoto zákona pro stejný jazyk, považuje se podmínka požadovaného vzdělání za splněnou". Jasné je, že v souladu s ustanovením § 10 navrhovaného zákona musí každý tlumočník absolvovat tzv. Vstupní zkoušku. Děkuji za Vaše stanovisko, s pozdravem Ing. Tibor FEHÉR

Reply

Překlad bez uvedení informace z jakého do jakého jazyka je vyhotoven | 03.04.2019 13:04, od Renáta Bohuslavová (rfilipcova@centrum.cz)

Dobrý den, setkala jsem se s tím, že žalobce v soudní při tvrdil, že soudně ověřený překlad, který nemá na přední straně uvedeno z jakého jazyka byl vyhotoven, nemůže být připuštěn jako důkaz ve sporu, neboť nemá zákonně požadované náležitosti překladu. Podotýkám, že překlad měl jinak tlumočnickou doložku i razítka. Měl žalobce pravdu? Pokud ano a tato informace je nutná, je možné tuto informaci připsat na listinu později a jakým způsobem, aby to již dále nebylo možné rozporovat?

Náležitosti ověřeného překladu | 04.04.2019 15:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Ano, žalobce se chytil § 14, odst. 1 vyhlášky č. 37/1967, kde se jasně stanoví, že "Na první straně písemného překladu uvede tlumočník, z kterého jazyka byl překlad proveden...". Soudní tlumočník by měl znát předepsané náležitosti ověřeného překladu. Na webu KST ČR lze najít vše jak pod záložkou "Legislativa", tak i v sekcích záložky "Profesní informace". Podle mne je možné doplnit údaj rukou, na okraji podepsat a orazítkovat, případně do doložky připsat počet oprav. Je však otázkou, zda to uzná ten, kdo už překlad jednou uznat nechtěl :)

Reply

Překlad diplomu | 01.04.2019 00:04, od Světlana Ciranová (SHswet@seznam.cz)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat a poprosit o radu. Domnívám se, že tlumočník nesprávně přeložil předměty a taky název závěrečné zkoušky, proto mně byla odmítnuta nostrifikace na VŠ. Špatný překlad soudního tlumočníka změníl znění celé informace o předmětech, například: 1. ЭВМ и программирование - CNC a programování; 2. Охрана труда - Ochrana práce; 3. Основы экономического анализа и бухгалтерского учета - Základy ekonomické analýzy a účetní registrace; 4. Модели данных и СУБД - Modely údajů a systémů řízení databáze atd. Prosím o Váš názor na tento překlad. Předem děkuji.

Překlad diplomu | 04.04.2020 19:04, od Roman Hujer (roman.hujer@kstcr.cz)

Dobrý den, z toho mála, co jste uvedla, je zřejmé, že se jedná o překlad se školáckými chybami. A je tedy dost pravděpodobné, že i toto mohlo mít vliv na zamítnutí nostrifikace diplomu, i když vysoké školy si zpravidla špatných překladů povšimnou a ve svém rozhodnutí na ně upozorní. Stejně tak častokrát činí MŠMT ČR, které je u těchto řízení odvolacím orgánem. Nezbývá mi nic jiného, než Vám doporučit, abyste tento překlad reklamovala u zhotovitele, případně/zároveň u něj požadovala vzniklou újmu. S přáním pěkného dne Roman Hujer

Reply

dotaz k svazování listin soudními tlumočníky | 14.03.2019 07:03, od Lucie (sedlarova.lucie@email.cz)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je správně že soudní tlumočníci dělají své překlady tak, že si udělají prostou kopii cizojazyčné listiny k té udělají originál český překlad a toto vše svážou do jednoho celku? Chodí nám na vidimaci spousta takových listin, které my z hlediska zákona o ověřovaní nemůžeme vidimovat jako celek ale jen vidimovat ten originál překlad. A předpokládám, že klientovi je pak jen vidimace překladu k ničemu. Další variantou je kdy má tlumočník již vidimovanou listinu a k ní připojí úřední překlad toto spojí v 1 celek, ale nemá ve svém překladu zahrnutou informaci a české ověřovací doložce. Zase z hlediska vidimace já musím provést vidimaci ne 1celku od tlumočníka, ale pro mě 2 odlišných věci (vidimaci vidimované listiny+originál překladu tlumočníka). Má vůbec pak má ověřená listina pro další řízení ten onen správní právní účinek, když já z 1 celku listiny udělám 2? Kde bych se prosím dopátrala toho jak má listina od tlumočníka správně vypadat? Děkuji za informace Lucka

svazek se soudním překladem | 15.03.2019 02:03, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Dobrý den Lucko, svazek obsahující soudní překlad má zákonem stanovená pravidla, která musí soudní tlumočník znát a dodržovat. Pokud máte za to, že je porušuje, můžete podat stížnost vedoucímu oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu, který tlumočníka jmenoval (údaj naleznete v tlumočnické doložce dané osoby) anebo na odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti. Neuvedla jste z jakého titulu (v jaké funkci) vidimujete/ověřujete úkony soudních tlumočníků. Prosím, upřesněte, ráda Vám odpovím podrobněji. Nicméně, příslušný zákon č. 36/1967 Sb. i vyhláška č. 37/19667 Sb. jsou k dispozici na stránkách KST ČR pod záložkou "Legislativa", zatímco náležitosti soudního překladu pod záložkou "Profesní informace".

Overovani prekladu | 28.11.2019 18:11, od Lucie Swierczek Sedlarova (sedlarova.lucie@email.cz)

Dobry den dotaz jsem pokladala z funkce pracovnika Czech Pointu na urade, kde delam overovani listin a podpisu. Zajimalo me to ve vztahu ke klientovi jestli takova listina ma pak vahu pro dalsi pouziti. Protoze pokud tlumocnik ruci jen za preklad a je mu jedno jestli ho dela z originalu nebo kopie predlozene listiny pak overujici osoba toto resit musim. Nemohu z jednoho listu kopie plus vaseho prekladu udelat cely dokument jako original protoze ja rucim za to ze predlozena listina je original nebo jiz vidimovana listina. A pokud mi dojde od tlumocnika jen kopie kterou mu klient predlozit a on to svazal do svazku a orazitkoval ja nemohu z kopir udelat original. Takze musim klientovi jen udelat overeni soudniho prekladu, okopirovat tu predlozenou kopii a toto nohu jen scvaknout nikoli svazat do svazku a orazitkovat protoze by se to tvarilo cele jako original. A nerada bych se do situace ze se mi klient vrati a omlati mi o hlavu dokument za ktery zaplatil ze mu to nekde neuznaly protoze pozaduji svazany a orazitkovany dokument.

Overovani svazku s prekladem | 07.12.2019 12:12, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Chápu Vaši situaci a máte úplnou pravdu. Zákon, kterým se tlumočníci řídí a ještě rok se řídit budou, je z r. 1967, kdy nebyly kopírky, ani počítače a svazovalo se výhradně s originálem nebo ověřeným opisem... Právě pro případy svazování s obyčejnou fotokopií nebo nekonvertovaným výstupem z počítače Komora doporučuje tlumočníkům, aby do tlumočnické doložky psali "Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené PROSTÉ KOPIE listiny." V opačném případě stvrzují nepravdu, vzhledem k tomu, že zákon pod "listinou" míní originál nebo ověřenou kopii. Ne všichni tlumočníci se však informují. Potíže vidíme zejména u těch, kteří nejsou členy Komory.

Reply

Příplatek za práci v noci | 05.03.2019 13:03, od Vladimíra Jindřichová (v.jindrichova@volny.cz)

Milé kolegyně a milí kolegové, v opatření od policie mi určují, že odměna za tlumočení bude v maximální výši 350 Kč za hodinu. Nejednalo se o urgentní záležitost. Zásah však trval 22 hodin (od 5 hodin ráno jednoho dne do 3 hodin dalšího), což nikdo nečekal. Účtovali byste si příplatek za práci v noci? Zákon a znalcích a tlumočnících však přesně nevymezuje noční hodiny, že? Je to 22 - 6? Děkuji.

Reply

Čas strávený na cestě | 22.02.2019 13:02, od Lukáš Utíkal (lukas.utikal@seznam.cz)

Vážení kolegové, Jakým způsobem/jakou sazbou účtujete čas strávený na cestě k soudu. Obvykle tlumočím v místě bydliště, ale na poslední tlumočení jsem musel dojet hodinu tam, následně hodinu zpět, přičemž samotný úkon trval cca 45 minut. Děkuji Lukáš Utíkal

Reply