června

Nové složení výkonného výboru EULITA

Dne 17. března 2023 se konala v prostorách Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku již XIII. valná hromada Evropské asociace právních překladatelů a tlumočníků (European Legal Interpreters and Translators Association, EULITA), během které proběhly volby do výkonného výboru na období 2023-2026. Nově zvolený výkonný výbor se zápisem v belgickém oficiálním věstníku stal nyní plně funkčním a bude pracovat ve složení:

Předsedkyně/President: Barbara Rovan

Místopředseda /Vice-President:Fernando González

Tajemník / Secretary: Petra Kameníková

Pokladník / Treasurer: Aleksandra Podgórniak Musil

Členové / Members: Catia Lattanzi, Margareta McKenna, Monique Rouzet Lelièvre

Informace o novém výkonném výboru jsou dostupné zde:

https://www.eulita.eu/en/executive-committee/

EULITA je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora soudních překladatelů a překladatelů právních textů a soudních tlumočníků, hájení práva na tlumočení a překlad v trestním řízení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010, vytváření standardů profese překladatelů a tlumočníků všech jazyků, včetně znakového, pracujících pro státní správu, zejména soudy, zdůrazňování potřeby odpovídající odborné přípravy za účelem zlepšování kvality překladatelských a tlumočnických služeb v právní oblasti, šíření informací a příkladů dobré praxe formou mezinárodních konferencí, workshopů, setkání a sociálních sítí. EULITA je partnerem řady projektů financovaných Evropskou komisí, např. TRAFUT, ImPli, Co-Minor, LIT Search, QUALETRA, NetPraLat, LawInterp, Capisce. EULITA sídlí v Bruselu a jejím aktivním členem se může stát pouze taková organizace sdružující soudní překladatele a soudní tlumočníky, která splňuje kritéria a vstupní podmínky definované stanovami EULITA, a jejíž sídlo se nachází v některém z členských států EU. Přidruženým členem se mohou stát organizace sídlící mimo EU, fyzické osoby a organizace se sídlem v EU, které prozatím nesplňují podmínky předepsané pro aktivní členy. EULITA spolupracuje s evropskými institucemi a univerzitami.KST ČR je aktivním členem této asociace již od jejího založení, tedy od roku 2009.