ledna

Elektronická evidence úkonů - přechodné období do 30. 6. 2023

Dnem 14. 11. 2022 Ministerstvo spravedlnosti ČR zprovoznilo elektronickou evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, která nahrazuje tlumočnický deník podle předchozí právní úpravy. Povinnost zapisovat tlumočnické a překladatelské úkony do elektronické evidence je soudním tlumočníkům a soudním překladatelům uložena v § 28 odst. 2 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Přístup do evidence je umožněn prostřednictvím webové stránky Seznamy znalců, tlumočníků a překladatelů na adrese: https://seznat.justice.cz/.

Do evidence se nezapisují úkony již provedené v roce 2022, 2021 či v předcházejících letech.

Do evidence je třeba zapisovat všechny zadané dosud neprovedené tlumočnické a překladatelské úkony (a to včetně zadaných dosud neprovedených úkonů v roce 2022).

Ministerstvo si je vědomo potřeby adaptace a nutnosti seznámení se s novým způsobem evidence úkonů, jakožto i případných technických potíží souvisejících se spuštěním nové aplikace, a proto stanovilo tzv. přechodné období od 14. 11. 2022 do 30. 6. 2023, kdy upustí od výkonu dohledových pravomocí, tzn. nebude postihovat zjištěná pochybení a nedostatky při provádění zápisů do elektronické evidence úkonů.

Podrobné informace ke zprovoznění elektronické evidence zde: https://tlumocnici.justice.cz/zprovozneni-elektronicke-evidence-tlumocnickych-a-prekladatelskych-ukonu/