Chcete se stát členem? | Členství v komoře

Pokud jste již byl/a jmenován/a soudním tlumočníkem a/nebo soudním překladatelem, můžete požádat o členství v Komoře soudních tlumočníků ČR. Stačí vyplnit a podepsat přiloženou přihlášku. Představenstvo Vaši přihlášku posoudí a výsledek Vám neprodleně sdělí.

Roční členský příspěvek je 2.000 Kč. Jednorázové zápisné je 200 Kč. V případě nepřijetí za člena KST ČR Vám bude uhrazená částka vrácena v plné výši.

Pravidelné roční členské příspěvky se hradí vždy na počátku kalendářního roku (doporučuje se již ke konci předcházejícího), nejpozději však, pro stávající členy, do 31. ledna daného roku na č. ú. 520228009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

S odvoláním na čl. 7 odst. 3) stanov KST ČR, v případě nezaplacení členského příspěvku ve lhůtě do 31.1. běžného roku, údaje člena budou vymazány ze seznamu tlumočníků zveřejněného na webových stránkách KST ČR v sekci „Hledáte soudního tlumočníka?“. Člen, který nezaplatí členský příspěvek v předepsané lhůtě, nemá přístup k interním dokumentům a nemůže požívat žádnou z výhod člena KST ČR, ani hlasovat na členské schůzi.

Bývalí členové mají možnost požádat o obnovení svého členství. Viz žádost v příloze.