Tlumočnická doložka | Profesní informace

Česká verze tlumočnické doložky – povinné údaje:

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Tlumočnický úkon jsem provedl/a jako tlumočník jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského (Městského) soudu* v ...…............. ze dne ….................., č.j. Spr …............, pro jazyk/y ............................, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským (Městským) soudem** v ….............

Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny. V překladu jsem provedl/a tyto opravy: ..........................

Tlumočnický úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem ............................

V .................. dne ..................                        Jméno, příjmení, podpis tlumočníka a otisk tlumočnické pečetě

*) příp. ministra spravedlnosti
**) příp. Ministerstvem spravedlnosti ČR

Tlumočnická doložka se vždy uvádí v cílovém jazyce. Případně zároveň i ve zdrojovém jazyce.

Pokud je tlumočník nucen svázat překlad s obyčejnou fotokopií nebo nekonvertovaným výstupem z počítače, aby nestvrzoval nepravdu, doporučuje se psát: „Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené prosté kopie listiny.“