Nejbližší akce KST ČR

Akce jiných organizací

Členství v komoře

Členem Komory soudních tlumočníků ČR se může stát pouze soudní tlumočník již jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. Zájemce o členství zašle na adresu komory vyplněnou a podepsanou přihlášku se svou fotografií a potvrzení o úhradě stanoveného poplatku. Představenstvo kandidaturu projedná a po jejím schválení se kandidát stane řádným členem KST ČR®.